Witaj w EM Home

 

 
Jak działamy?
Spotkanie

Naszym głównym założeniem jest za­po­znan­ie się z Państwa potrzebami pod względem fun­kcjo­na­lnym oraz este­ty­cznym, dotyczącymi aranżacji wymarzonego wnętrza. Podczas roz­mo­wy będziemy chcieli poznać Pań­stwa oczekiwania na temat spo­so­bu wykorzystania poszczególnych po­mie­szczeń, zwyczaje, upodobania oraz gusta dotyczące kolorów, ma­ter­ia­łów wykończeniowych, oraz pre­fe­ro­wa­ne­go stylu.

Pomiary

Wykonujemy szczegółowe pomiary sta­nu istniejącego pomieszczenia / mie­szka­nia / domu, wraz ze wszystkimi in­sta­la­cja­mi elektrycznymi oraz hyd­rau­li­czny­mi.

Układy funkcjonalne

Przedstawiamy Państwu propozycje ukła­dów funkcjonalnych, na podstawie któ­rych możemy wspólnie określić jaki układ mieszkania / domu, układ ścian, czy też rozstaw mebli, będzie Państwu najbardziej odpowiadał.

Wizualizacje

Po akceptacji układu możemy przy­stą­pić do wizualizacji. Na tym etapie przedstawiamy Państwu rozwiązania do­ty­czą­ce architektury danego wnę­trza. Wizualizacje prezentują za­pro­je­kto­wa­ne meble, dobrane oświe­tle­nie, ko­lo­ry­sty­kę, materiały oraz sze­reg roz­wią­zań two­rzą­cych unikalny charakter wnętrza.

Rysunki

Po zatwierdzeniu wizualizacji prze­cho­dzimy do etapu rysunków wy­ko­na­wczych. Wykonujemy pro­fe­sjo­nal­nie wszystkie rysunki w programie CAD. Otrzymują Państwo szcze­gół­ową do­ku­ment­ację techniczną

Zestawienie

Końcowym etapem projektu (nie licząc nadzoru autorskiego nad realizacją) są ze­sta­wie­nia oświetlenia, sprzętów oraz wyposażenia gotowego, zestawienia materiałowe oraz ilościowe okładzin ściennych i posadzek.Elastyczne podejście

Personalizujemy zarówno proponowane rozwiązania projektowe jak i sam zakres naszej usługi dopasowując go do indywidualnych preferencji inwestorów. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom i optymalizujemy zakres współpracy celem osiągnięcia przez klientów satysfakcji zarówno na etapie koncepcji projektowych jak i z tytułu naszego wsparcia na etapie realizacyjnym.

Zakres projektu

Na etapie projektowym możemy zaproponować przygotowanie kompleksowego lub częściowego projektu wnętrza. Od klienta zależy jaki zakres prac finalnie będzie realizowany i jaka powierzchnia zostanie nim objęta. Bazując na posiadanym doświadczeniu doradzamy jaki tryb pracy wybrać aby zapewnić optymalny dla danej inwestycji zakres naszej pomocy.

Nadzór i wykonawstwo podejście

Na etapie realizacyjnym oferujemy zróżnicowane formy wsparcia począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, po rożne pakiety nadzorów włącznie z pełną opcją „pod klucz”. Niezależnie od decyzji klienta co do skorzystania z opcji nadzoru możemy zapewnić wsparcie realizacyjne sprawdzonych wykonawców.

Dostawy materiałów

Dla zainteresowanych klientów realizujemy dostawy materiałów i elementów wyposażenia ujętych w projekcie. Obsługujemy zamówienia naszych klientów począwszy od tych drobnych dotyczących pojedynczych elementów wyposażenia po zamówienia kompleksowe. Mamy doświadczenie w zapewnianiu pomocy realizacyjnej oraz dostaw materiałów dla naszym klientów na terenie całego kraju, Unii Europejskiej jak i poza jej obszarami.